O nás

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

je firma s viac ako 30 ročnými odobrnými skúsenosťami v oblasti projekčnej činnosti.

Poskytujeme:

 • všetky stupne plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb hlavne v oblasti dopravných stavieb
 • spracovanie prieskumov, geodetické a kartografické práce
 • stavebný dozor v priebehu výstavby
 • spracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby
 • konzultačnú, poradenskú a expertíznu činnosť

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing.Jozef Antol

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

32 rokov odbornej praxe

Autorizačné osvedčenie:

A2 Komplexné architektonické a inžinierske
služby a súvisiace technické poradenstvo
I3 Inžinier pre statiku stavieb
I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

Vzdelanie

Stavebná fakulta SVŠT Bratislava
Odbor: Konštrukcie a dopravné stavby
Zameranie: Betónové konštrukcie a mosty

Ing. Marek Kožuško

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

18 rokov odbornej praxe

Vzdelanie

Stavebná fakulta TU Košice
Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Zameranie: Dopravné stavby

HLAVNÁ ČINNOSŤ

 • vypracovanie hodnotení vplyvov stavieb a dopravy na životné prostredie
 • geodetické a kartografické práce
 • inžinierska činnosť
 • autorský a stavebný dozor
 • konzultačná, poradenská a expertízna činnosť
 • statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
 • expertné prehliadky a posúdenia inžinierskych a dopravných stavieb, diagnostiky porúch, analýzy stavebno-technického stavu konštrukcií, návrhy a projekty opráv
 • Predinvestičné a investičné štúdie, vrátane technických, ekonomických, dopravno-inžinierskych a enviromentálnych štúdií
 • Spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb hlavne v oblastiach:
 • dopravné stavby
 • inžinierske konštrukcie a mosty
 •  inžinierske siete
 • regenerácie obcí
 • elektrické zariadenia ako sú trafostanice, distribučné siete NN a VN, elektroinštalácie objektov
 • všetky typy telekomunikačných miestnych a diaľkových rozvodov
 • verejné osvetlenie vrátane spracovania svetelno–technických výpočtov
 • ochrany stavieb pred bleskom a prepätím
 • vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, ČOV)
 • protipovodňové opatrenia a úpravy vodných tokov
 • technické vybavenie stavieb
 • technologické zariadenia stavieb

História FIRMY

Firma ISPO spol. s.r.o. inžinierske stavby vznikla v roku 1991 

História pred vznikom ISPO spol s.r.o inžinierske stavby a tradícia firmy

1958

Tradícia projekčnej činnosti firmy ISPO spol. s.r.o. inžinierske stavby začala v minulosti pri štátnom podniku Inžinierske stavby Prešov (neskôr a. s. Košice) ako jedno zo štyroch projekčných stredísk v rámci projekčnej správy Inžinierske stavby Košice.

Táto činnosť začala ešte v roku 1958. Vtedy projekčné stredisko tvorilo 5 pracovníkov a trvala až do roku 1990.

1989

Spoločnosť zamestnávala 44 pracovníkov a stále bola súčasťou štátneho podniku. Porevolučné udalosti v roku 1989 sa odrazili aj v zmene stratégie politiky Inžinierskych stavieb, kedy bolo prijaté rozhodnutie o znížení počtu projektantov a neskôr došlo aj k zrušeniu projektovej správy.

Vznik firmy ISPO spol. s.r.o inžinierske stavby

1991

Nová spoločnosť ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby je priamym pokračovateľom projektového strediska Prešov.

Dvaja hlavní konatelia Ing. J. Antol a Ing M. Dúbravský sú súčasťou ISPO spol. s.r.o. inžinierske stavby od jej založenia a spoločne vykonávajú projekčnú činnosť už viac ako 30 rokov.

2005- 2009

Pre zvýšenie efektívnosti fungovania spoločnosti sa vedenie spoločnosti rozhodlo prijať systém manažérstva kvality a následne tiež systém environmentálneho manažérstva.

V roku 2005 firma získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a aplikáciu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ISO 9001:2000, v roku 2009 certifikát potvrdzujúci zavedenie a aplikáciu systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004.

ISPO-TUV-ISO-9001

SÚČASNOSŤ

Súčasné personálne, technické a materiálne vybavenie firmy umožňuje poskytovanie kvalitných časovo náročných služieb v rámci celého Slovenska.

Tým vytvára predpoklady pre realizáciu všetkých druhov prác z predmetu činnosti komplexne, v krátkom čase a vo vysokej kvalite.

 

Právny štatút

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, je projektová organizácia zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 13.12.1991 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Výpis z obchodného registra.

Miesto registrácie

V zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu v Prešove je organizácia registrovaná so sídlom v Prešove na adrese:

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov