NAŠE REALIZÁCIE

PRávE realizujeme

 • I/66 a II/540 Veľká Lomnica križovatka
 • Košice – Zastávkové niky na Sídlisku III
 • Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa – I/9(I/50) Janova Lehota – Lutila
 • Vážska cyklodopravná trasa, úsek Lipovec – Krpeľany
 • Brezno – Kruhový objazd pri Bille
ďalšie aktuálne Projekty

Pomáhame prinášať pozitívnu zmenu 

Samosprávy sa boria s problémami ohľadom ciest, mostov, inžinierskych sietí, revitalizácie centier, osvetlením…

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby sa snaží byť pomocou k rozvoju, modrenizácii a pokroku vo všetkých častiach Slovenska.

REFERENCIE

 • Realizácia projektu s názvom : Podpora rozvoja podnikania spoločnosti ISPO spol. s r.o., Inžinierske stavby a spolupráca so SPŠS
 • Názov prijímateľa: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
 • Miesto realizácie projektu: Slovenská 3303/86, 080 01 Prešov
 • Výška zazmluvneného   NFP : 122 079,42 EUR
 • Stručný opis projektu: Cieľom projektu je podpora rozvoja podnikania firmy ISPO spol. s r.o., Inžinierske stavby a spolupráca so Strednou priemyselnou školou stavebnou v Prešove. Náplňou projektu je modernizácia a rozvoj procesu spracovania projektových dokumentácií. Nadobudnutím inovatívnych technológií spoločnosť  zdokonalí produkčný proces. Spoločnosť ISPO poskytne pre SPŠS v Prešove bezodplatný prístup k dlhodobému majetku obstaranému/zhodnotenému v rámci projektu za účelom realizácie praktického vyučovania počas školského roka.
 • Merateľné ukazovatele: P0760 Počet inovovaných procesov : 1 – inovácia procesu prípravy projektovej dokumentácie, P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1
 • Hlavná aktivita projektu: „Podpora zapájania MSP do spolupráce so strednými odbornými školami“
 • Projekt je realizovaný v rámci výzvy : OPII-MH/DP/2020/11.3-25 
 • „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.