Regenerácia obce Plavnica

Investor: Obec Plavnica
Popis: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, splašková a dažďová kanalizácia, preložka diaľkového kábla
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa
Stupeň dokument.: DSP, DRS

Späť