Regenerácia MK a verejných priestranstiev obce Svinica

Investor: Obec Svinica
Popis: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, splašková a dažďová kanalizácia, preložka diaľkového kábla
Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice - okolie
Stupeň dokument.: DSP, DRS

Späť