Ochrana pred povodňami v obci Hlinné

Investor: Obec Hlinné
Popis:

- rekonštrukcia premostení a lávok, úprava potokOV (Uhliskového a Hlinského) , preložky vodovodu, preložky plynovodu

- zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

- projektová dokumentácia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (OPZP, Ochrana pred povodňami)

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou
Stupeň dokument.: DSP(DP)

Späť