Základnou činnosťou firmy ISPO spol. s r.o. je projekčná činnosť všetkých stupňov plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb hlavne v oblasti dopravných stavieb. Súčasťou projekčnej činnosti je aj spracovanie prieskumov a geodetické a kartografické práce. Firma zabezpečuje tiež výkon stavebného dozoru v priebehu výstavby a spracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby poskytuje tiež konzultačnú, poradenskú a expertíznu činnosť.

História firmy

Tradícia projekčnej činnosti firmy ISPO začala pri niekdajšom štátnom podniku Inžinierske stavby Prešov (neskôr a. s. Košice) ako jedno zo štyroch projekčných stredísk v rámci projekčnej správy Inžinierske stavby Košice.

Táto činnosť začala ešte v roku 1958. Vtedy projekčné stredisko tvorilo 5 pracovníkov a trvala až do roku 1990, kedy spoločnosť zamestnávala 44 pracovníkov.
Porevolučné udalosti v roku 1989 sa odrazili aj v zmene stratégie politiky Inžinierskych stavieb, kedy bolo prijaté rozhodnutie o znížení počtu projektantov a neskôr došlo aj k zrušeniu projektovej správy.

Nová spoločnosť ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby Prešov, je priamym pokračovateľom projektového strediska Prešov.

Súčasné personálne, technické a materiálne vybavenie firmy umožňuje poskytovanie kvalitných aj časovo náročných služieb v rámci celého Slovenska a vytvára predpoklady pre realizáciu všetkých druhov prác z predmetu činnosti komplexne, v krátkom čase a vo vysokej kvalite.

Pre zvýšenie efektívnosti fungovania spoločnosti sa vedenie spoločnosti rozhodlo prijať systém manažérstva kvality a následne tiež systém environmentálneho manažérstva. V roku 2005 firma získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a aplikáciu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ISO 9001:2000, v roku 2009 certifikát potvrdzujúci zavedenie a aplikáciu systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004.

Právny štatút

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, je projektová organizácia zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 13.12.1991 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Viď. výpis z obchodného registra.

Miesto registrácie

V zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu v Prešove je organizácia registrovaná so sídlom v Prešove na adrese:

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov

Hlavné oblasti činnosti

 • predinvestičné a investičné štúdie, vrátane technických, ekonomických, dopravno-inžinierskych a enviromentálnych štúdií,
 • spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb hlavne v oblastiach:
  • dopravné stavby
  • inžinierske konštrukcie a mosty
  • inžinierske siete
  • regenerácie obcí
  • elektrické zariadenia ako sú trafostanice, distribučné siete NN a VN, elektroinštalácie objektov
  • všetky typy telekomunikačných miestnych a diaľkových rozvodov
  • ochrany stavieb pred bleskom a prepätím
  • verejné osvetlenie vrátane spracovania svetelno – technických výpočtov
  • vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, ČOV)
  • protipovodňové opatrenia a úpravy vodných tokov
  • technické vybavenie stavieb
  • technologické zariadenia stavieb
 • vypracovanie hodnotení vplyvov stavieb a dopravy na životné prostredie,
 • geodetické a kartografické práce,
 • inžinierska činnosť
 • autorský a stavebný dozor,
 • konzultačná, poradenská a expertízna činnosť,
 • statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
 • expertné prehliadky a posúdenia inžinierskych a dopravných stavieb, diagnostiky porúch, analýzy stavebno-technického stavu konštrukcií, návrhy a projekty opráv

Vedenie spoločnosti

Ing. Jozef ANTOL
vzdelanie: Stavebná fakulta SVŠT Bratislava
odbor: Konštrukcie a dopravné stavby
zameranie: Betónové konštrukcie a mosty
pracovné zaradenie: konateľ spoločnosti
odborná prax: 32 rokov
získané autor. osvedčenie: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
I3 Inžinier pre statiku stavieb
I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

Ing. Michal DÚBRAVSKÝ
vzdelanie: Stavebná fakulta SVŠT (STU) Bratislava
odbor: Konštrukcie a dopravné stavby
zameranie: Mestské komunikácie
pracovné zaradenie: konateľ spoločnosti
odborná prax: 31 rokov
získané autor. osvedčenie: 2-1 Inžinierske stavby

Spokojnosť zákazníkov