I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce nad Laborcom, preložka

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Projekt odklonenia dopravy I/18 mimo centrálnu časť mesta Strážske vrátane variantných riešení.
Lokalizácia: Prešovský a Košický kraj, okres Vranov nad Topľou a Michalovce
Stupeň dokument.: DSZ, DÚR

Späť