Tradícia projekčnej činnosti firmy ISPO začala pri niekdajšom štátnom podniku Inžinierske stavby Prešov (neskôr a. s. Košice) ako jedno zo štyroch projekčných stredísk v rámci projekčnej správy Inžinierske stavby Košice.
Táto činnosť začala ešte v roku 1958. Vtedy projekčné stredisko tvorilo 5 pracovníkov a trvala až do roku 1990, kedy spoločnosť zamestnávala 44 pracovníkov.
Porevolučné udalosti v roku 1989 sa odrazili aj v zmene stratégie politiky Inžinierskych stavieb, kedy bolo prijaté rozhodnutie o znížení počtu projektantov a neskôr došlo aj k zrušeniu projektovej správy.
Nová spoločnosť ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby Prešov, je priamym pokračovateľom projektového strediska Prešov.

Právny štatút

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, je projektová organizácia zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 13.12.1991 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Viď. výpis z obchodného registra.

Miesto registrácie

V zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu v Prešove je organizácia registrovaná so sídlom v Prešove na adrese:

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov

Vývoj firmy od roku 1991

V súčasnosti firma zamestnáva 47 zamestnacov, 85% vysokoškolsky vzdelaných.

Súčasné personálne, technické a materiálne vybavenie firmy umožňuje poskytovanie kvalitných aj časovo náročných služieb v rámci celého Slovenska a vytvára predpoklady pre realizáciu všetkých druhov prác z predmetu činnosti komplexne, v krátkom čase a vo vysokej kvalite.

Pre zvýšenie efektívnosti fungovania spoločnosti sa vedenie spoločnosti rozhodlo prijať systém manažérstva kvality a následne tiež systém environmentálneho manažérstva. V roku 2005 firma získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a aplikáciu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ISO 9001:2000, v roku 2009 certifikát potvrdzujúci zavedenie a aplikáciu systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004.